Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

NGUỒN ĐẠO (Thơ xướng họa)


Bài xướng:
NGUỒN ĐẠO

Trầm xông bảo điện ngát chiên đàn,
Rạng ánh từ bi giải nghiệp mang
Kệ bỗng chuông ngân pháp mầu chuyển
Kinh trì mõ vọng bóng mê tàn
Kim Cang chặt đứt vòng oan trái
Bát Nhã khai thông nẻo chướng ngang
Nối kết duyên lành xây phước thiện
Nẻo về nguồn đạo rạng huyền trăng...!

TÁNH THỂ
Thủ nhất thanh

Tánh sáng xưa nay rạng ánh từ,
Tánh duyên muôn sự nghiệm ân sư
Tánh hoà vạn nẻo xua mầm dữ
Tánh trợ muôn người chuyển tật hư
Tánh giúp trần gian vơi luyến lự
Tánh soi thế giới sống an cư
Tánh không hề khuyết luôn tròn đủ
Tánh thể uyên nguyên, nghiệp chướng trừ.

California, 07-09-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm đề)
---------------------------
Bài họa:

QUAY VỀ

Lặng lẽ trang nghiêm giữa pháp đàn,
Luôn cầu sám hối nghiệp đang mang.
Gieo nhân vạn kiếp đau mầm họa,
Vấy hận bao thu rõ đốm tàn.
Bởi mãi mê say tình kẻ dọc,
Vì còn đắm đuối sắc giăng ngang.
Nương Thầy cậy kệ vui hành thiện,
Hiểu thế nguồn qui…  thẳng bước đàng…

8/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

TÁNH THỂ
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)

Tánh trong vốn lặng ánh quang từ,
Tánh hiển mong chờ đấng đạo sư.
Tánh nóng đem người lên nẻo dữ,
Tánh hiền bớt hận tránh đường hư.
Tánh trao phước lạc chân huyền giữ,
Tánh chối nghiệp trần huyễn khổ cư.
Tánh mãi  tròn đầy luôn sáng đủ,
Tánh vươn khắp cõi, chốn ma trừ.

8/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

  TÁNH THỂ
             (Cảm Hoạ)

Tánh Phật trong ta hiển hiện từ
Tánh nguyên ngàn kiếp chẳng thiếu dư
Tánh lành chẳng biết bao điều dữ
Tánh trí từ bi chuyển nghiệp hư
Tánh thể muôn đời không kháng cự
Tánh soi vạn nẻo đẹp nhàn cư
Tánh như chẳng khuyết tròn hay méo
Tánh đức chân nguyên vạn kiếp trừ.

  Dallas Texas, 9-9-2019
          Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: