Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

CANH TÝ AN VUI (Thơ)

CANH TÝ AN VUI
 ( Bát điệp AN – Thuận nghịch độc )

Thuận:

Nhòa AN sống khổ mãi trông đời,
Sáng lặng, thêm AN trải  khắp trời.
Hoa  thắm đẹp nào …AN cảnh rộn,
Cõi huyền AN chẳng… lạc niềm rơi.   
Hòa cùng  thế tỉnh duyên AN pháp,
Chứng rõ thời  AN phận nhẹ người.
Tà kiến khó AN trao chánh niệm
Ngà thân hiển nét rạng  AN cười


Nghịch:


Cười AN rạng nét hiển thân ngà,
Niệm chánh trao AN khó kiến tà.
Người nhẹ phận AN thời rõ chứng,
Pháp AN duyên tỉnh thế cùng hòa.
Rơi niềm lạc chẳng AN huyền cõi,
Rộn cảnh AN nào đẹp thắm hoa.
Trời khắp trải AN thêm lặng sáng,
Đời trông mãi khổ sống AN nhòa.

2020
Minh Quang
Không có nhận xét nào: