Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

ĐẾN ĐI VÔ NGẠI (Tánh Thiện)
  ĐẾN ĐI VÔ NGẠI


Thân cùng chia sẻ
Mở rộng lòng ra
Học tánh vị tha
Là lời Phật dạy .

Khẩu luôn hoà ái
Từ tốn khiêm cung
Thoải mái ung dung
Là lời Phật dạy .

Ý trong sáng sủa
Không nghĩ hại ai
Nhân quả chẳng sai
Là lời Phật dạy .

Tu học chánh pháp
Thân khẩu ý chuyên
Liễu ngộ đạo thiền
Đến đi vô ngại .

Cuộc đời tự tại
Phước báo trong ta
Xuất nhập ta bà
Trí bi dũng cảm .


                  Tánh Thiện
                  23-12-2016

 

Không có nhận xét nào: