Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

AN (Thơ xướng họa)AN
( Bát điệp AN – Thuận nghịch độc )
Thuận:
Nhòa AN sống khổ mãi trông đời,
Sáng lặng, thêm AN trải khắp trời.
Hoa thắm đẹp nào …AN cảnh rộn,
Cõi huyền AN chẳng… lạc niềm rơi.
Hòa cùng thế tỉnh duyên AN pháp,
Chứng rõ thời AN phận nhẹ người.
Tà kiến khó AN trao chánh niệm
Ngà thân hiển nét rạng AN cười
Nghịch:
Cười AN rạng nét hiển thân ngà,
Niệm chánh trao AN khó kiến tà.
Người nhẹ phận AN thời rõ chứng,
Pháp AN duyên tỉnh thế cùng hòa.
Rơi niềm lạc chẳng AN huyền cõi,
Rộn cảnh AN nào đẹp thắm hoa.
Trời khắp trải AN thêm lặng sáng,
Đời trông mãi khổ sống AN nhòa.
7/2019
Minh Quang

Trần Thông Đạt Xin góp họa cùng thi huynh:
TÂM
( Bát điệpTÂM– Thuận nghịch độc )
Thuận:
Nhòa nhạt nẻo TÂM chỉ khép đời,
Ngát hương TÂM nhật sánh xanh trời.
Hoa tàn, cảnh mệt TÂM rầu nhớ,
Đạo có, TÂM lành phúc khó rơi.
Hòa nhẫn giữ TÂM nương trí lực,
Mộng đan xua tín rộn TÂM người.
Tà đường bỏ, sáng TÂM an lạc,
Ngà ngọc sắc TÂM…để rạng cười.
Nhịch:
Cười rạng để TÂM sắc ngọc ngà,
Lạc an TÂM sáng bỏ đường tà.
Người TÂM rộn tín xua đan mộng,
Lực trí nương TÂM giữ nhẫn hòa.
Rơi khó phúc lành… TÂM có đạo,
Nhớ rầu TÂM mệt… cảnh tàn hoa.
Trời xanh sánh nhật, TÂM hương ngát,
Đời khép chỉ TÂM nẻo nhạt nhòa.

29/7/2019
Trần Thông Đạt

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CÙNG HUYNH
Y ĐỀ
Lòng AN nhẹ sống thỏa vui đời
Dạ lắng tình An tòa lộng trời
Mong tạo yên lành AN giới khởi
Nguyện bồi AN lạc tịnh hồn khơi
Dong bờ diệu thiện duyên AN pháp
Đậu bến huyền AN trí lạc người
Không động cảnh AN hoài chánh niệm
Thông kinh rõ kệ sáng AN cười

Cười AN sáng kệ rõ kinh thông
Niệm chánh hoài AN cảnh động không
Người ổn trí AN huyền bến đậu
Pháp AN duyên thiện diệu bờ dong
Khơi hồn tịnh lạc AN bồi nguyện
Khởi giới AN lành yên tạo mong
Trời lộng tỏa AN tình lắng dạ
Đời vui thỏa sống nhẹ AN lòng

Hương Thềm mây
29.7.2019

Không có nhận xét nào: