Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

THIỀN TÂM (Thơ xướng họa)Họa theo bài THIỀN TÂM của tác giả Võ Làng Trâm trên trang facebook Viên Minh:

LẶNG TÂM (Bài họa)
Chiều dâng, lặng ngắm phía lưng đồi,
Mấy khoảng rong tìm… cũng đã vơi!
Ngẫm bởi tham cầu, đau khổ xác!
Suy qua xả bỏ, thuận an trời.
Bao tình nghĩa kết duyên thầm dưỡng…
Vạn kiếp mầm gieo nợ khó hồi…
Biết vậy quay về bên nẻo giác?
Ngày đêm tự tại, phủi xong rồi…
3/7/2019
Minh Quang

DẦN BUÔNG (Bài họa)
Dần buông thế thái, ẩn trên đồi
Lỡ đắm dương trần sẽ chóng vơi
Thức dậy ra vườn nhưng khác cõi
Ngồi yên tĩnh tọa vẫn riêng trời
Vui thay hạnh phúc ai đang hưởng
Đẹp lắm nhân gian kẻ thật hồi (tâm)
Pháp bảo linh huyền nơi nẻo lặng
An nhiên chẳng vướng khổ ly rồi.
4/7/2019
Viên Minh

Nguyễn Như Nhiên Góp họa vui cùng thi huynh Minh Quang:

CHẲNG ĐỘNG
Lẳng lặng chuông ngân khắp cả đồi
Am thiền chẳng động hỷ nào vơi
Trong veo chốn thực đời riêng cõi
Yên ắng đường thênh cảnh lộng trời
Phước báu nhân gian tu để nhận
Bồng lai tuổi hạc ngẫm mà hồi
Hơn thua phải trái đâu còn nghĩa
Rõ biết từ đây đã sáng rồi…

Dương Khắc Nhân Tu Tâm (kính họa )
Nghiệp chướng dày cao tựa núi đồi.
Tu tâm , dưỡng tánh sẽ dần vơi.
Cầu ươm phước thiện trong thiên hạ.
Mong gặt nhân duyên mấy cõi trời.
Giác ngộ mau xa đời khổ ải.
Lầm mê khó thoát kiếp luân hồi.
Thường tôi , mãi luyện cho lòng sáng
Quyết chí ngày đêm cũng phải rồi.
DKN 04/07/2019.

Duc Au 5/7 phúc lũy.
“Ngẫm bởi tham cầu, đau khổ xác!
Suy qua xả bỏ, thuận an trời”(Minh Quang)
NGẪM bao xót dạ tủi hồn thôi
BỞI phận đủi đen vướng nổi trôi
THAM hận sân dài chặng thế khởi
CẦU bi hỉ dẵng dai đời khơi
ĐAU tâm cùng “… Áo giấy” đầy mãi
THỂ trí quẫn “… Cà sa” nỏ vơi
XÁC liệu thời gian màu nhiệm giải
SUY QUA XẢ BỎ, THUẬN AN TRỜI!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Minh Quang.
( LẶNG TÂM - Minh Quang. )

Duc Au 5/7 phúc lũy. 
“Biết vậy quay về bên nẻo giác?
Ngày đêm tự tại, phủi xong rồi”(Minh Quang) 

BIẾT ăn năn đặng sớm quy hồi 
VẬY bỏ buông hận si thảy thôi 
QUAY chốn kiệm cần gìn nghĩa đắp 
VỀ thời liem chính giữ tình bồi 
BÊN tà định rõ lòng bền luyện 
NẺO chính nhận ra dạ vững tôi 
GIÁC ngộ tĩnh tâm bền cải hối 
NGÀY ĐÊM TỰ TẠI, PHỦI XONG RỒI! 

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Minh Quang.

( LẶNG TÂM - Minh Quang. ).Duc Au 5/7 phúc lũy.
“Vui thay hạnh phúc ai đang hưởng
Đẹp lắm nhân gian kẻ thật hồi”(ViênMinh)

VUI thảy đặng hồn thỏa thảnh thơi
THAY môi cười nụ để yêu đời
HẠNH ngôn giữ trọn tâm bền luyện
PHÚC đức vẹn gìn trí vững tôi
AI oán dẵng dai tình nỏ khởi
ĐANG ân dài chặng nghĩa dành khơi
HƯỞNG tròn quả ngọt dày chăm xới
ĐẸP LẮM NHÂN GIAN KẺ THẬT HỒI!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh.

( DẦN BUÔNG - Viên Minh. )


Duc Au 5/7 phúc lũy.
“Dần buông thế thái, ẩn trên đồi
Lỡ đắm dương trần sẽ chóng vơi”(ViênMinh)

DẦN bỏ hận dành tâm cải hối
BUÔNG sân si đặng dạ thanh thơi
THẾ tâm cùng “… Áo giấy ” tơi tả
THÁI trí quẫn “… Cà sa ” rối bời
ẨN giấu quyện tình soi mãi khởi
TRÊN che lưu nghĩa dõi hoài khơi
ĐỒI nương đất hứa đem thân gởi
LỠ ĐẮM DƯƠNG TRẦN SẼ CHÓNG VƠI!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh.
( DẦN BUÔNG - Viên Minh. ).

Không có nhận xét nào: