Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

ĐẠO VÀ THƠ (Thơ xướng họa)ĐẠO VÀ THƠ
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ,
Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ.
THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO,
ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
Khởi tín bày THƠ chân sáng ĐẠO,
Sanh lòng hiểu ĐẠO chóng xuôi THƠ.
THƠ ngời pháp ổn trau niềm ĐẠO,
Bè báu ĐẠO vàng diễn giải THƠ.
11/1/2019
Minh Quang

Đình Diệm
THƠ & ĐẠO
An đời sống ĐẠO diễn vần THƠ
ĐẠO học hòa lòng viết câu THƠ
Nguyện phát THƠ bày nên tựa ĐẠO
Cầu phô ĐẠO hiện phải nương THƠ
Khơi THƠ diệu ý thơm hương ĐẠO
Khởi ĐẠO huyền tâm ngát sắc THƠ
THƠ sáng thường vui nuôi dưỡng ĐẠO
Theo dòng chuyển ĐẠO gửi duyên THƠ’.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 11.01.2019

ĐẠO và THƠ (Kính họa)
Hương thiền lạc ĐẠO nắn vần THƠ,
Thấm ĐẠO bên trần lắng ý THƠ.
Pháp trải THƠ khai cầu lý ĐẠO,
Kinh truyền ĐẠO thấu diễn lời THƠ.
Loạn THƠ trái nghĩa đau niềm ĐẠO,
Lơi ĐẠO chạnh lòng chướng nẻo THƠ.
Tâm động THƠ say hoài cách ĐẠO,
Nương đời qui ĐẠO đẹp dòng THƠ.
11/1/2019
Viên Minh

Không có nhận xét nào: