Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

GẶP NHAU CHÀO (Thơ xướng họa)GẶP NHAU CHÀO (Thuận nghịch độc)
( Thuận )
Đời vui hiểu đạo gặp nhau chào,
Chánh giác ngời ban người sảng hào.
Lời dối biết tâm xiêu tánh lặng,
Lối mờ trông nẻo xốn lòng nao.
Vơi dần mị trá hờn càng giảm,
Mãi trút gian lừa giận bớt xao.
Khơi lạc chạm niềm mong tỏa sáng,
Tươi màu ánh thiện hướng cùng cao.
( Nghịch )
Cao cùng hướng thiện ánh màu tươi,
Sáng tỏa mong niềm chạm lạc khơi.
Xao bớt giận lừa gian trút mãi,
Giảm càng hờn trá mị dần vơi.
Nao lòng xốn nẻo, trông mờ lối,
Lặng tánh xiêu tâm, biết dối lời.
Hào sảng Người ban, ngời giác chánh,
Chào nhau gặp đạo hiểu vui đời…
18/1/2019
Minh Quang

Đình Diệm
THANH CAO SỐNG (Thuận nghịch độc)
Thuận
Đời trao thỏa đạo gặp vui chào
Chánh pháp ban truyền Ý thiện hào
Lời thọ tỏ hay nơi nẽo lậng
Tiếng an tường biết chốn bờ nao
Vơi phiền dối trá lường thôi động
Giảm lụy gian ganh ghét khỏi xao
Khơi trí nghĩa huyền tâm ngợi sáng
Tươi lòng mãi niệm sống thanh cao
Nghịch
Cao thanh sống niệm mãi lòng tươi
Sáng ngợi tâm huyền nghĩa trí khơi
Xao khòi ghét ganh gian lụy giảm
Động thôi lường trá não phiền vơi
Nao bờ chốn biết tường an tiếng
Lặng nẽo nơi hay tỏ thọ lời
Hào thiện Ý truyền ban pháp chánh
Chào vui gặp đạo thỏa trao đời…
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 18.01.2019

Không có nhận xét nào: