Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

GIÁC HẠNH CẢM HOÀI (Thơ xướng họa)
Đất báu bình yên

Đất báu bình yên đọng nẻo thiền,
Se thời lộc nẩy lá cành nghiêng.
Trầm nhang tỏa lặng ru hồn khách,
Mõ kệ vang đều thức cảnh duyên.
Thúc dạ người kề bên chánh pháp,
Đưa niềm kẻ đến cạnh chân nguyên.
Trong xanh diệu dụng trao phương giáo,
Buông xả tâm nhơ…  cõi Phật huyền.

27/1/2019
Viên Minh (Cảm họa)

Đình Diệm HTM LẠC
VIẾNG CẢNH THIỀN
Chùa cũ về qua viếng cảnh thiền
Tà dương lã ngọn nắng chiều nghiêng
Gió lùa cổ tự đưa tình khách
Cỏ mọc thềm xưa vẫy bước duyên
Ấm lạnh bao thời xa bổn nguyện
Lao đao mấy thuở lạc căn nguyên
Còn đây di tích ngàn thông lặng
Một tiếng chuông ngân vọng nẻo huyền
Hương Thềm Mây GM Nguyễn Đình Diệm

26.01.2019
Hau Nguyenduc HƯƠNG SEN
Hồ lặng, hương đưa ngát cửa thiền
Lá rờn xanh, một búp sen nghiêng
Rẽ mê cánh trắng phai nhân quả
Rũ sạch bùn đen thoát nợ duyên
Lòng những vươn tìm quên khổ ải
Ý còn quay lại hỏi căn nguyên
Thanh cao tín nữ hương tâm nguyện
Bay nhập hư không quán ảo huyền

Đặng Hữu Ý


MÁT HƯƠNG THIỀN ( Cẩn họa )

Già lam lẳng lặng mát hương thiền
Lá cỏ vươn mầm loáng thoáng nghiêng
Học đạo bên Thầy nương ngộ tánh
Sống thời cạnh chúng biết tùy duyên
Bao đời lầm lạc, xa chơn pháp
Vạn lối  chờn vờn, lánh bổn nguyên
Rõ hiểu trần nầy thêm khởi hạnh
Quay về cửa Phật chốn thâm huyền.

26/1/2019
Minh Đạo

Giác Hạnh Hoài Cảm

Giác Hạnh chùa quê đượm nét thiền
Lá vàng từng chiếc nhẹ bay nghiêng
Tăng nhân dưỡng đức trì Kinh tạng
Tục khách quy tâm hướng Phật duyên
Xả bỏ tham sân hành chánh giáo
Xua trừ tật đố kết chơn nguyên
Trầm hương quyện toả thơm vườn Phật
Mõ nhịp chuông ngân hiển đạo huyền.

California, 18-12-2018
Chúc Hiền ( Cảm đề )
Không có nhận xét nào: