Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

LỘNG GIÓ NGÀN PHƯƠNG (Thơ xướng họa)Kính họa bài NẮNG ẤM tác giả Minh Đạo đăng trên website https://quangduc.com/.
LỘNG GIÓ NGÀN PHƯƠNG (Thuận nghịch độc)
Thuận:
Mây hòa tháp lộng gió ngàn phương,
Đá núi che mờ dấu nẻo thương.
Cây lặng vườn dài men cuối dãy,
Ngõ chênh thềm vắng ngại trơn đường.
Lay đời tỉnh trí an bờ giác,
Động cảnh đau niềm xót nỗi vương.
Đầy nợ khổ theo qua lũy kiếp,
Gây nhiều ác chướng lụy hoài nương.
Nghịch:
Nương hoài lụy chướng ác nhiều gây,
Kiếp lũy qua theo khổ nợ đầy.
Vương nỗi, xót niềm đau cảnh động,
Giác bờ, an trí tỉnh đời lay.
Đường trơn ngại vắng thềm chênh ngõ,
Dãy cuối men dài vườn lặng cây.
Thương nẻo dấu mờ che núi đá,
Phương ngàn gió lộng tháp hòa mây.
13/3/2019
Viên Minh (Kính họa)
Duc Au 13/3-1 phúc lũy,
“Động cảnh đau niềm xót nỗi vương
Lay đời tỉnh trí an bờ giác”(Viên Minh).
ĐỘNG lòng chạnh thảy ngẫm bi đác
CẢNH tục thế nhân rày đổi khác
ĐAU dẵng dai tâm nguyện phận khang
NIỀM dài chặng dạ cầu thân lạc
XÓT buông nghĩa cạn ái nhòa phai
NỖI chữ khoe vơi tình nhẽo nhạt
VƯƠNG đắm mê trần hồn rỗng toác
LAY ĐỜI TỈNH TRÍ AN BỜ GIÁC!
* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( LỘNG GIÓ NGÀN PHƯƠNG - Viên Minh ).
Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
NGHIỆP THÙ GÂY
Mây ngàn thả bóng dệt muôn phương
Núi khuất vùi mơ cảnh mến thương
Cây ủ chiều đan sương dệt bãi
Lối ôm trăng lộng bóng ru đường
Lay bờ gió chướng khi mơ vướng
Động bến sương giăng lúc mộng vương
Đầy dạ nảo phiền bao vọng kiếp
Gây thù nghiệp oán khổ tâm nương
Nghịch
Nương tâm khổ oán nghiệp thù gây
Kiếp vọng bao phiền não dạ đầy
Vương mộng lúc giăng sương bến động
Vướng mơ khi chướng gió bờ lay
Đường ru gió lộng trăng ôm lối
Bãi dệt sương đan chiều ủ cây
Thương mến cảnh mơ vùi khuất núi
Phương muôn dệt bóng thả ngàn mây
Hương Thềm Mây 13.3.2020
NẮNG ẤM (Thuận nghịch độc)
Thuận:
Mây thoảng nắng tràn ấm khắp phương,
Cảm thời vui rộn sắc nhiều thương.
Cây tươi, khoảng lặng người cùng bút,
Cảnh thoáng, đời yên pháp tới đường.
Bay não vẫy lòng đẹp phước tiến,
Động sầu theo chủ khổ tình vương.
Đầy oan lắm chuyện ôm mê kiếp,
Gây phúc thỏa từ gió định hương.
Nghịch:
Hương định gió từ thỏa phúc gây,
Kiếp mê ôm chuyện lắm oan đầy.
Vương tình khổ chủ theo sầu động,
Tiến phước đẹp lòng vẫy não bay.
Đường tới pháp yên đời thoáng cảnh,
Bút cùng người lặng khoảng tươi cây.
Thương nhiều sắc rộn vui thời cảm ,
Phương khắp ấm tràn nắng thoảng mây.
2020
Minh Đạo

Không có nhận xét nào: