Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

MONG QUA ĐẠI DỊCH (Thơ xướng họa)

                                                                        corona virus
Mong Qua Đại Dịch

Cầu mong đại dịch chóng qua thôi
Thế giới giờ đây điêu đứng rồi
Phố xá đìu hiu đều đóng cửa
Thôn quê lặng lẽ thảy im hơi
Nhân sinh chết chóc, tâm sầu muộn
Vận nước lung lay, dạ bấn hồi
Vũ Hán Rô Na tràn mọi nẻo
Mỗi ngày mỗi lắm hỡi người ơi!

California, 29-03-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

Hoạ 1:
MONG QUA ĐẠI DỊCH
 Kính họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Xem lần đại dịch nhắc lòng thôi,
Ách nạn trần gian lướt đến rồi!
Xót lắm… đìu hiu nhà đóng cửa!
Thương nhiều… khổ cực bệnh tàn hơi.
Niềm đau vực dậy càng tâm lắng…
Nỗi hoảng ghìm lo đủ dạ hồi…
Co vid không tha ai hết thảy!
Luôn cùng giúp sức mọi người ơi…

30/3/2020
Minh Đạo (Kính họa)

 Họa 2:
Kính họa bài “ Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.
MONG QUA ĐẠI DỊCH

Khổ dịch thương người nguyện thoát thôi!
Tai ương ập đến nói không rồi…
Lên chùa giảm tiếp đều cài ngõ,
Xuống phố lơ kề chẳng hắt hơi.
Rõ ngẫm thời đau nguyền tính cải…
Cùng xem thế loạn quyết tâm hồi…
Luôn thầm cảm động lòng nhân đức…
Vật chất, tinh thần để nạn rơi…

30/3/2020
Viên Minh (kính họa)


Lê Trí Viễn Kính cảm họa:
ĐẠI DỊCH LAN TRÀN (Thủ vĩ ngâm)
Đại dịch lan tràn quyết cản thôi!
Đau thương ách nạn vẫn chưa rồi.
Bao người mệt mỏi ưu tư phận,
Vạn kẻ u buồn tắt lịm hơi.
Đúng lúc kề nhau lòng cởi mở,
Thành tâm sát cánh nghĩa qui hồi…
Nhân gian rõ hiểu đà chung sức,
Đại dịch lan tràn quyết cản thôi…
3/4/2020
Lê Trí Viễn

Họa 3:
Chung Tay Chống Dịch
Cảm họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Trần gian đại nạn khổ ôi thôi!
Há lẽ nhân gian chuyển kiếp rồi
Vũ Hán tiêu điều ngăn cấm cửa
Hoa Kỳ tan tác lặng im hơi .
Cô Vy Pháp Đức thêm sầu muộn
Vi Rút Ý Hàn chữa vảng hồi
Thế giới dịch tràn lan khắp nẻo
Chung tay chống dịch hỡi người ơi...!

California, 30-03-2020
Thích Đồng Thiện (Cảm họa)

https://hoavouu.com/p41a47634/mong-qua-dai-dich

Không có nhận xét nào: