Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

RỜI XA (Thơ)
RỜI XA


Rời xa lu nghip ch làng nhàng,  (*)
Tham ái thêm nhiều khổ lụy mang.
Việc đến luôn chăm tâm chẳng buộc,
Chuyện qua mãi khuất dạ không ràng.
Rủ mê hiển đạo cho ngày tĩnh,
Ôm giác nương Thầy để khắc an. (**)
Vô trú Sát na nào niệm khởi, (***)
Thiền môn tự tại có chi bàn.

2020
Minh Đạo
--------------------------
(*)Lậu nghiệp
Nghiệp của phàm nhân trong dòng sinh tử luân hồi—Karma of ordinary rebirth—The deeds of the sinner in the stream of transmigration, which produces his karma.
(**) Thiên Nhân Sư (10 danh hiệu Phật)
(***)sát na
Là thời gian rất ngắn, 1/60 của giây.

http://www.chanhphap.us/

HUYỄN CHÂN

Xả huyễn tìm chân thấy nhẹ nhàng,
Không phiền nỏ chấp hận nào mang.
Bình minh thức dậy bồ đoàn lắng, (*)
Khoảng tối niệm hương mõ kệ ràng.
Rệu rã hoài nghi mờ trí tỉnh,
Mơ hồ lưỡng lự khó đời an.
Thôi đừng chạy đuổi đâu còn vướng,
Phật pháp huyền vi chẳng ngẫm bàn…

2/3/2020
Minh Quang (Kính họa)
---------------------
(*)Bồ đoàn nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. (Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát .)

Viên Minh Kính họa :NHIÊU ĐIỀU
Xoay đều vạn kiếp vẫn còn đang…
Ngẫm thấy nhiêu điều thử lật trang.
Chẳng níu tình rong thì sự khởi !
Hoài đem hận cõng phải tâm ràng.
Bao đời mãi trải quen cuồng dại,
Tấc dạ luôn nguyền để rỗng an.
Dõng dạc qui nguồn đâu có trể!
Cùng suy đạo pháp rõ không bàn…
4/3/2020
Viên Minh

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
CHẲNG BÀN
Tham sân ái ố …nghiệp dài nhằng
Khát aí say tình lắm não mang
Vị ngã ưa danh đời hoài buộc
Vì quyền thích lợi kiếp mãi ràng
Con thuyền tục lụy lao xao khổ
Bến giác thiền quan tịnh lặng an
“sở trú ưng vô “ nào dạ khởi
Tâm như lạc khởi chẳng suy bàn
Hương Thềm Mây . 2020Không có nhận xét nào: