Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

SÔNG MÊ BỂ ÁI (Thơ xướng họa)SÔNG MÊ BỂ ÁI
Sông mê bể ái vốn chung dòng,
Nghi hoặc ra vào cửa có không.
Tham đắm trần gian nên lận đận,
Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
Ngày qua trí cạn buồn lên mắt,
Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.
Khập khểnh chân tà xa chốn cũ
Sáu đường ngập lối những gai chông…
Sáu đường ngập lối những gai chông,
Tinh tấn đêm ngày thấu sắc không.
Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,
Vun bồi tuệ giác phải dày công.
Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,
Chốn chốn mở bày được đạo thông.
Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,
Nương cùng kệ diệu lắng tâm trong.
2020
Viên Minh
Trần VượngKính họa: QUAY VỀ
Cái tỉnh cái mê rõ khác dòng
Chuyên cần lý sự thấy huyền không
Kinh thâm rọi thấu còn chi ngại
Pháp bảo hoằng truyền chẳng phải đong
Hiểu thế ngày lên trau trí huệ
Suy ra tháng lại gọt tơ lòng
Thời gian chạy mãi nào ai đợi
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông
Kinh huyền vốn dạy uẩn đều không (*)
Lòng nhơ rửa thấu đâu còn bụi
Tánh lặng hòa đầy nỏ dụng công
Chẳng bỏ vô minh, mờ tính sáng
Luôn tìm chánh đạo, lắng tâm trong
Nương Thầy nương pháp qui nguồn cội (**)
Vạn nẻo thăng trầm sẽ rõ thông.
29/2/2020
Trần Vượng
--------------------------
(*) Ngũ Ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Ngũ uẩn giai không 五蘊皆空 nghĩa là năm uẩn đều không có thật
(**)Thầy: (Mười danh hiệu của Phật: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn
Quang Minh LỐI ĐẠO NGUỒN CHƠN
Lối đạo nguồn chơn chẳng khác dòng,
Dương trần phải trái chuyện thường không.
Chan hòa thế tục vun niềm lắng,
Rộng mở tình đời lấy nghĩa đong.
Rạng sáng ra vườn luôn tỉnh dạ,
Canh khuya thức giấc cũng yên lòng…
Còn chi nuối tiếc khi ta hiểu,
Buông xả càng nhiều bớt khổ chông…
Buông xả càng nhiều bớt khổ chông…
Thăng trầm thấy sợ … chớ xuôi tong.
Đời thường gặp việc đừng lơ trí,
Ngõ đạo tu hành phải dụng công.
Tịch tĩnh bao thời yên nẻo giác,
Mù mờ vạn lối khó đường thông.
Ngày lên vẫn nguyện vun tình thắm,
Gốc rễ chơn nguồn đó tánh trong…
29/2/2020
Minh Quang
Hau Nguyenduc NGOÀI CÕI ĐỤC TRONG
Hoạ vận bài SÔNG MÊ BỂ ÁI
tg:Viên Minh
Cứ thế trôi xuôi miết một dòng
Về trong tuyệt tích cõi vân không
Lang thang cõi ấy, chừng thanh thản
Lẩn quẩn nơi này, rặt đếm đong
Đã biết trầm ngâm sầu trọn kiếp
Vẫn nghe hoang vắng lạnh trong lòng
Bước đi một bước, dừng chân lại
Trước mặt nhìn ra gai với chông
Trước mặt nhìn ra gai với chông
Mê rồi nào nhớ Sắc kia Không
Tìm quên... ngừng lại thôi hoang tưởng
Tham luyến... thêm nhiều chỉ nhọc công
Lắm lúc vấn lòng. Tâm chẳng thoát
Một lòng cầu đạo. Lối chưa thông
Nguyện làm một tiếng Aum bay mãi
Bay mãi ra ngoài cõi đục trong
Đặng Hữu Ý
Nguyễn Quê Kính họa cùng huynh: VIÊN MINH
HÓA THÀNH HƠI NƯỚC
**
Sáng tối xen nhau chỉ mỗi dòng
Từ không đến có, có về không
Ngón tay điểm Nguyệt xa vô vọng
Bộ óc cầu sinh mãi đọ đong
Quyết dưỡng hình dong thời mệt trí
Còn buông khí vật lại đau lòng
Mê cung thật có chăng đồ bản?
Cõi tục ai người lại dính chông
Cõi tục ai người chẳng dính chông
Mơ hồ chữ sắc sắc không không
Chi bằng cứ sống theo tâm hướng
Lấy thiện làm khuôn,để dưỡng công
Từ ái lau bùn tâm tự sáng
Hỉ bi quét dục trí nhiên thông
Cái ta dần hóa thành hơi nước
Vạn vật cùng hòa hết đục trong
29-2-2020 Nguyễn Quê
Duc Au 1/3-1 phúc lũy.
“Tìm cầu đạo cả vẫn long đong
Tham đắm trần gian nên lận đận”(Viên Minh).
TÌM đặng lối thông thảy lấn cấn!
CẦU bao dòng thuận dạ ngơ ngẩn!
ĐẠO suy tất khởi bấy tâm cùng
CẢ đọa đời khơi nhiêu trí quẫn
VẪN nếp xưa buông nghĩa nào nhường
LONG nền cũ chữ khoe bất nhẫn
ĐONG đo nhiễu sự: Khốn lương nhân?
THAM ĐẮM TRẦN GIAN NÊN LẬN ĐẬN! 

* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( SÔNG MÊ BỂ ÁI - Viên Minh ).

Không có nhận xét nào: