Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

CÔNG PHU


             

 
                   CÔNG PHU
 
Tinh tấn công phu suốt một đời,
Chiều tàn bóng ngã vẫn chơi vơi.
Loanh quanh theo lí đường mờ tắc,
Buông xả bình tâm đạo sáng ngời.
Cửa phật từ bi nhờ dẫn lối,
Nguồn thiền Bát Nhã giúp tìm nơi.
Tùy duyên dị ngộ men bờ giác,
Vướng tướng bỏ chơn chỉ nửa vời.

                                     Minh Đạo
 
                                                                            http://quangduc.com/a59880/cong-phu                         
                                                                                  http://quangduc.com/
 

Không có nhận xét nào: