Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

SÁCH QUÝ


                                                                            SÁCH QUÝ

                                                                               (Cảm nhận của Minh Đạo khi đọc tập sách
                                                                     NHẬN THỨC PHẬT GIÁO HÒA HẢO của cụ Nguyễn Văn Hầu
                                                                     do anh Nguyễn Bạch Trúc và chị Phan Kim Thoa gởi tặng.)

                                                                            Sách quý nghĩa sâu cả tấm lòng,
                                                             Truyền thừa pháp bảo ánh mai hồng.
                                                             Chúng sanh lầm lạc còn tâm tục,
                                                             Vạn vật  qui về vốn tánh trong.
                                                             Ý ngọc quảng khai, Người dẫn dắt,
                                                             Lời vàng thẩm cứu, vị tuyên thông.
                                                             Tào Khê suối mát ươm cây đạo,
                                                             Thầm nguyện cho đời liễu sắc không.
                                                                                      
                                                                                                       Minh Đạo
                                                                                   Ngày 29 Tết năm Đinh Dậu 2017


Không có nhận xét nào: