Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC (Thơ xướng họa)THẮP NỐI NGUỒN CHƠN
( Họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền đăng trên https://quangduc.com/ )
Thắp nối nguồn chơn ứng cảnh thiền,
Thương đời diễn đạo mối nhân duyên.
Chùa thiêng thuyết giảng cho lòng sáng,
Kệ bảo hoài khai thấm giáo huyền.
Trí huệ theo lời an pháp khởi,
Tòng lâm độ chúng thắm hương nguyền.
Dày cao đức cả thường soi chiếu,
Phật chủng ban đều tỏa hạnh viên…
7/2/2020
Minh Quang ( Kính họa )

NGÁT HƯƠNG THIỀN
Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế 93 tuổi Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng
thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ
Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường.
Bảo Vương cửa Phật ngát hương thiền,
Huệ sáng nương nguồn tạo Pháp duyên.
Quảng diễn kinh thâm xuôi tánh lặng,
Hoằng khai kệ ngọc lắng tâm huyền.
An nhiên lập hạnh, theo đời giảng,
Cực lạc độ sanh, dẫn chúng nguyền.
Giáo Trưởng gương soi nhân khánh tuế,
Đường trần Ngài đến ánh quang viên…
7/2/2020
PT. Minh Đạo (Cẩn họa lại bài thơ Tán Dương Hạnh Đức của Thầy Thích Chúc Hiền ).

TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC
Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế 93 tuổi Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng
thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ
Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường.
Tướng hảo quang minh rạng đức thiền
Ung dung tự tại hoá chư duyên
Tòng Lâm Thạch Trụ truyền gia bảo
Tăng Trưởng Ân Sư xiển đạo huyền
Thuyết pháp dịch kinh hành Phật sự
Xây chùa độ chúng thoả Tâm nguyền
Huyền Tôn Hoà Thượng ngời gương sáng
Hạnh đức chu toàn mãn đạo viên.
California, 05/02/2020
Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn bút)

Không có nhận xét nào: