Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

CÕI LẶNG (Thơ xướng họa)CÕI LẶNG
Mang nhiều ái dục khổ trần gian…
Hỷ lạc theo về khắp mãi ban.
Lộc Uyển người trao từ cõi sáng
Lâm Tỳ chốn tặng để trời quang
Vừa đem pháp xả dìu yên đạo
Chẳng ngại thuyền đưa thoát não ngàn
Phật Tổ ân nầy đâu dễ đáp
Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng.
Thì chăm hiểu tụng thấm kinh vàng.
Gắng tập nương Thầy rõ khổ gian
Ngõ nhỏ phương tìm mong thấy lạc
Tâm mờ trí cải vỗ hoài an
Xoay vòng vạn cảnh luôn cùng biến
Thấp thỏm nhiêu niềm cũng đặng tan
Phật pháp tròn tu lìa nẻo dữ
Thường chơn cõi lặng sáng thông đàng.
2020
Viên Minh
Gia Bình Hoàng Kính họa: LIỄU PHÁP
Nhận pháp năng cầu rõ nẻo gian…
Muôn trùng cõi nước Phật đều ban.
Vì thương thế khổ, Lâm Tỳ rạng,
Nỡ cứu dương mờ, Lộc Uyển quang.
Quảng diễn kinh huyền lay vạn chốn,
Thừa khai kệ bảo đến thiên ngàn.
Thành tâm sám lỗi nhân lành hiển,
Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng…
Ngẫm cả trầm luân níu đạo vàng…
Thương là chịu khổ khắp trần gian.
Rằng qui nẻo giác thời chân lạc,
Để có tâm thành lẽ lặng an.
Cõi mộng đâu chờ xuôi phách rửa!
Thân người chẳng đợi rõ ngày tan!
Theo cùng Bát Nhã khai đường tuệ,
Liễu pháp hoài nương trải chặng đàng.
12/4/2020 Gia Bình Hoàng
Tâm Ân Kính họa vận: ĐẠI TỪ
Ta Bà giáo chủ xuống trần gian,
Cứu khổ đại từ trải lạc ban.
Lộc Uyển khai nguồn luôn nẻo sáng
LâmTỳ thị hiện mãi dương quang.
Tinh thần bất diệt soi cùng chốn,
Thông điệp thâm nghiêm tỏa khắp ngàn.
Vạn hướng bình yên hằng sống tưởng…
Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng…
Ân cao hiếu đáp niệm kinh vàng,
Tế độ muôn loài đến thế gian.
Thức tỉnh nương nguồn yên hỷ lạc,
Qui đầu rõ cội thấm bình an.
Sân si vạn kiếp thôi đeo đuổi,
Ái dục bao đời quyết gõ tan.
Tinh tấn rèn tâm… duyên sẽ rệu!
Già lam cửa Phật hướng lên đàng.
Tâm Ân

Kỳ Hải Phan Xin cảm họa bài thơ của Thi huynh Viên MinhTHƯỜNG NHƯ…
Kỳ Hải
Giữ lại yên lành ở thế gian
Nhân tình chẳng phụ ý trời ban
Lòng tham tới buổi mờ phương lợi
Đức thảo sang thời rạng ngã quang
Vượt nỗi trôi chìm thân cá bể
Qua miền nổi dạt kiếp chim ngàn
Càng chăm tích dưỡng thêm điều thiện
Quả hạnh từ tâm sẽ thắm vàng.
Quả hạnh từ tâm sẽ thắm vàng
Theo từng đoạn khúc của thời gian
Xây nền tổ tộc luôn đồng mến
Bảo gốc sơn hà mãi hợp an
Lẽ sống con người không vị kỷ
Thiên thời đại chúng khỏi mờ tan
Đi về một lối phù gia cảnh
Cõi phước thường như mở rộng đàng.

Kỳ Hải Phan

Không có nhận xét nào: