Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

GÓC SUY TỪ (Thơ)Quán tưởng Phật đừng tham
Quán tưởng Pháp đừng sân
Quán tưởng Tăng đừng si

Quán trời đất Từ Bi
Quán Thầy Tổ cung dưỡng
Quán phụ mẫu cung kính
Quán chúng sanh hạ mình

Hãy quán cho chuyên chính
Hãy tham  học minh sư
Hãy trao dồi trí tuệ
Hãy mở rộng tình thương

Dù ai lỡ bước trên đường
Quán về Đức Phật tỏ tường Chân Tâm .

                  Tánh Thiện     

Không có nhận xét nào: