Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

BĂN KHOĂN CHI LẮM (Thơ xướng họa)BĂN KHOĂN CHI LẮM
Mọi chuyện lâu dần cũng chóng qua,
Băn khoăn chi lắm khổ thân mà!
Khi khen lòng mát đâu còn lạ,
Lúc giận trí mờ hẳn cách xa.
Thấm tận đường yêu đừng nghĩa rã,
Quay đều nhịp sống giữ đời sa.
Ngày lên việc đến không buông thả,
Thanh tịnh tâm an thế giới hòa.
12/2018
Minh Quang

Viên Minh THỜI MỘNG
Duyên chùng vận oải… nếm thời qua,
Mộng ước dần phai khổ cõi mà!
Ngẫm buổi ưu sầu khi xứ lạ,
Suy ngày não nuột lúc người xa.
Càng vươn cảnh nhớ đau lòng rã,
Lại nuối đêm hờn ;lắng nghĩa sa.
Nghĩ chuyện trần ai mình chẳng quá!
Đường xuôi tuổi hạc gắng giao hòa…
12/2018
Viên Minh

Đình Diệm
TĨNH THỨC TẰM DÂU
Thời gian lặng lẽ tiễn đời qua
Với cảnh bày ra cũng thế mà
Lá đổ muôn chiều không chi lạ
Mây bay vạn buổi nỏ đâu xa
Đau đời mộng ảo bên bờ rã
Khổ kiếp hư mơ cuối bãi sa
Tĩnh thức tằm dâu chung lối nghiệp
Điều tâm cát bụi sống an hòa
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 12.12.2018


Không có nhận xét nào: