Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

TU CHÙA (Thơ xướng họa)BÌNH YÊN (Bài họa)
Trần đời pháp bảo vốn bình yên,
Tham ái si mê thấm não phiền.
Lũy kiếp đa mang bày nghiệp quả,
Bao thời vướng mắc tạo nhân duyên.
Uyên nguyên sắc tướng hằng không dữ,
Bổn đạo chơn như rõ chẳng hiền.
Sáu nẻo lòng vòng chưa thoát được,
Khi nào cảm nhận cảnh tâm liên? (*).
23/12/2018
Viên Minh
-----------------------
(*) Tâm liên
(心蓮) Đóa sen tâm. Trong Hiển giáo, Tâm liên ví dụ cho tâm tự tính thanh tịnh của chúng sinh.

Minh Quang BUÔNG DẦN (Cẩn họa)
Lỡ xuống dương trần gắng lập yên,
Dần buông ái dục bớt ưu phiền.
Từ bi rải khắp vơi nhân quả,
Đạo hạnh trao cùng đẹp phước duyên.
Biết khổ trầm luân rời nẻo dữ,
Cầu chân giác ngộ khởi tâm hiền.
Vì quen tập khí nên chưa giải,
Nguyện lực tinh cần tiến cửu liên. (*)
25/12/2018
Minh Quang
--------------------
(*) CỬU LIÊN từ gọi tắt của Cửu Phẩm Liên Đài (九品蓮臺), là đài sen có 9 phẩm của hành giả ngồi lên khi được vãng sanh. Lúc hành giả lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng cầm đài sen đến tiếp rước, hành giả ngồi lên đài sen và hoa tự khắc dẫn đến cõi Tịnh Độ. Khi đến nơi, hoa nở ra, thân tướng đầy đủ.


Nhập lâm thâm xứ mới mong yên
Lai đáo trần gian vướng lụy phiền
Giọt Nước quay vòng nhân với quả
Cây nào giống nấy bởi do duyên
Vườn Thiền ngộ được tâm lành dữ
Cửa giác hiểu ra tánh Thánh hiền
Tâm trụ lùi chày miên mật được
Trả xong rồi.. nhập đóa Hồng Liên

Đình Diệm HTM - NƯƠNG TĂNG

Pháp bảo soi đời dạ được yên
Si sân dục ái lắm ưu phiền
Say tham tích kiếp đày khổ quả
Đắm hận gom đời đọa não duyên
Chế ý trôi lăn theo lối dữ
Điều lòng chuyển vận ngõ đường lành
Nương tăng tựa bóng hành tâm nguyện
Phúc lạc theo dòng tịnh ngát liên

Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 25.12.2018

Thanh Nguyen Van Cảm họa: VỌNG BẠCH LIÊN.

Nặng nợ dương trần dạ chẳng yên,
Hà sa chướng khí lắm ưu phiền.
Thất Tình hủy hoại niềm Hồng Phước,
Lục Dục tan tành sắc Phúc Duyên.
Nghiệp Quả thành tâm lòng lánh dữ,
Chơn Như để dạ kiếp tu hiền.
Xa dần Ngạ Quỷ chờ mây rạng,
Thiền tọa Bồ Đoàn, vọng Bạch Liên!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 31/12/2018.

TU CHÙA
Rời thế vô chùa sống cảnh yên
Lo tu dưỡng tánh hết ưu phiền
Công phu thiền định tìm chơn lý
Bái sám hành trì tạo phước duyên
Phật sự siêng làm thêm trí huệ
Nghiệp trần ráng trả tạo nhân hiền
Ba đường đã quyết mau ra khỏi
Nương tựa Phật đài tọa bảo lien
Như Quân 22/12/2018

Không có nhận xét nào: