Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2018MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2018
Nhân loại vui mừng khẩn nguyện xin,
Hang lừa Thánh tử buổi sơ sinh.
Vì người đành lẫn mờ tâm tính,
Nên Chúa theo cùng sáng đức tin.
Ý rõ trần gian luôn cải chính,
Lời cầu cõi thế mãi hòa minh.
Triêm ân dẫn dắt như hằng thỉnh,
Cứu giúp cho đời hưởng “phúc vinh”.
20/12/2018
Minh Quang

Đình Diệm
GIÁNG SINH 2018
Cúi đầu con nguyện ước cầu xin
Chirmac hang lừa Chúa giáng sinh
Cứu giúp cho người còn khổ tối
Ban ân đến kẻ mất niềm tin
Nhân tình ý được lòng luôn chính
Cõi thế tâm thành dạ mãi minh
Mộng ước Phúc âm lan tỏa khắp
Triêm ân dẫn lối cuộc đời vinh.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 20.12.2018

Viên Minh YÊN BÌNH HẠNH PHÚC (Cẩn họa)
Yên bình hạnh phúc gập đầu xin,
Họa khổ đang kề… Chúa mới sinh.
Cứu rỗi con người xây đức tính,
Ban ơn cõi thế dựng niềm tin.
Hiền hòa lối sống luôn đường chính,
Thanh thản tâm hồn mãi ngõ minh.
Nâng đỡ kẻ mê theo nguyện thỉnh,
Nương về nước Thánh rõ huyền vinh.
23/12/2018
Viên MinhKhông có nhận xét nào: