Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

THẠCH TRỤ THIỀN GIA (Thơ xướng họa)                                                                                             Kết quả hình ảnh cho hoa sen đẹp                                                                                                         ( Hình Internet )

                                                                       Thạch Trụ Thiền Gia
                                                   ( Cẩn họa y đề thơ của thầy Thích Chúc Hiền )

                                                          Xuống tận dương trần đạo thế nghiêm,
                                                          Tâm bi dẫn dắt lặng hương thiền.
                                                          Truyền thừa pháp bảo luôn an trụ,
                                                          Liễu giải kinh thâm mãi thuận nguyền.
                                                          Trí huệ khai thông ngời chiếu sử,
                                                          Ân tình cảm hóa thắm đưa duyên.
                                                          Theo dòng hạnh nguyện nay từ giã,
                                                          Phương tiện soi đường đã mãn viên.

                                                           Phương tiện soi đường đã mãn viên,
                                                          Tùy duyên pháp lạc vốn hoằng truyền.
                                                          Chúng tu hằng dẫn vui cùng đạo,
                                                           Kẻ lỡ dần qui thuận khắp miền.
                                                           Núi Ngự thầm rung người nghĩa lớn,
                                                          Ta Bà khẽ nhắc khoảnh đời nguyên.
                                                           Liên đài vắng lặng trên tòa tĩnh,
                                                          Tỏ ngộ nguồn chơn rạng tánh huyền.

                                                                                            4/7/2018
                                                                                            Minh Đạo

 
                                                                     Thạch Trụ Thiền Gia
                                                  Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương

                                                           Đức Phương Trưởng Lão hạnh trang nghiêm,
                                                           Tướng tốt quang minh sáng cõi thiền.
                                                           Diệu Đế, Lam Sơn ngời thạch trụ,
                                                           Bạch Vân, Giáo Hội ngát hương nguyền.
                                                           Hoằng dương chánh pháp lưu trang sử,
                                                           Hoá độ quần sanh rạng chúng duyên.
                                                           Tám sáu thu tròn trăng tỏa chiếu,
                                                           Trà Am đạo thọ mát thiền viên...!

                                                           Trà Am đạo thọ mát thiền viên,
                                                            Pháp ngữ thường trao pháp ngữ truyền.
                                                           Phật Tử về nương tăng thiện đạo,
                                                           Tăng Ni thọ giáo hướng chơn miền.
                                                           Đức tâm mãi tỏa thơm Non Ngự,
                                                           Tuệ nhật hằng soi sáng Tánh Nguyên.
                                                           Cõi Phật đi về lên thượng phẩm,
                                                           Ta-bà một thuở đạo cao huyền...!

                                                                                    Nam Mô A Di Đà Phật
                                                                                      California, 03-07-2018
                                                                               Hậu Học Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )

                                                                                           ĐỐI HỌA


                                                                      Thạch Trụ Thiền Gia
                                                  (Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương)

                                                            Thạch Trụ Thiền Gia giới hạnh nghiêm,
                                                            Nghi dung dĩnh ngộ hiển cơ thiền.
                                                            Đức Phương Trưởng Lão thông kinh tạng,
                                                            Hải Nguyện Tỳ Kheo thoả chí nguyền,
                                                            Diệu Đế, Lam Sơn chăm đức ngọc.
                                                            Tra Am, Giáo Hội chuyển căn duyên,
                                                            Bạch Vân nhựt nguyệt soi đèn tuệ.
                                                            Thắp sáng từ bi, rạng trí viên...!

                                                            Thắp sáng từ bi, rạng trí viên,
                                                            Nêu cao chí cả, ấn tâm truyền.
                                                            Thừa đương tổ nghiệp, bày chân ngữ,
                                                            Tiếp nối tông phong, dựng thiện miền.
                                                            Sớm tối vun trồng hoa chánh đạo,
                                                            Ngày ngày tắm gội nước lương nguyên.
                                                            Đường về cõi Phật sen thơm đón,
                                                            Thượng phẩm cao đăng tỏa đạo huyền...!

                                                                                     California, 04-07-2018
                                                                            Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( cẩn hoạ )
 

Các trang web cùng đăng:

Không có nhận xét nào: