Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

CHUYÊN TU (Thơ xướng họa)


                                                                                                Kết quả hình ảnh cho hoa sen đẹp

                                                                                                                                                ( Hình Internet )


                                                                            CHUYÊN TU

                                                          Lưu truyền pháp bảo rạng vàng y,
                                                          Khắp chúng dâng hương chánh niệm trì.
                                                          Xướng tụng không lơi cầu bản giác,
                                                          Tham thiền mãi gột thoát niềm si.
                                                          Ngày thêm đạo hạnh xuôi vầng tuệ,
                                                          Tháng lại tinh thần ánh nét bi.
                                                          Tâm lặng người an xua quả nghiệp,
                                                          Chơn như diệu dụng rõ vô kỳ.

                                                                                           10/7/2018
                                                                                        PT Minh Đạo (cẩn họa)

 
                                                                   Pháp Hoa Trường Hạ
                                                                  Kính dâng chư Tôn Đức Tăng Ni
                                                           và Phật Tử Trường Hạ Pháp Hoa-Úc Quốc

                                                             Pháp Hoa Trường Hạ sáng huỳnh y,
                                                             Tứ chúng đồng tu Thuỷ Sám trì.
                                                             Niệm Phật, tham thiền khơi tánh giác,
                                                             Trì Kinh, học đạo đoạn tâm si.
                                                             Trao dồi đức hạnh, ươm mầm tuệ,
                                                             Thúc liễm oai nghi, hiện nét bi.
                                                             Thập nhựt tinh cần, vui đạo nghiệp,
                                                             An cư vẻ đẹp, hiển linh kỳ...!

                                                                                               09-07-2018
                                                                                       Thích Chúc Hiền ( Kính đề)

Xem tiếp: https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

Không có nhận xét nào: