Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

BÁT NHÃ ĐÈN THIỀN (Thơ)

                                                                                               


                                                                          BÁT NHÃ ĐÈN THIỀN
 
                                                                 Chuyện thế xưa nay vẫn luận càn,
                                                                 Từ nơi phố thị đến buôn làng.
                                                                 Suy cùng vạn sự nào ra lẽ!
                                                                 Biết rõ nhiêu điều chỉ rối can.
                                                                 Pháp bảo tâm sơ cần niệm tụng,
                                                                 Kinh thâm tánh lặng miễn đem bàn.
                                                                 Chơn như ngộ thấu bền tu học,
                                                                 Bát Nhã đèn thiền khổ xóa tan.

                                                                                               23/6/2018
                                                                                               Minh Đạo

Các trang web cùng đăng:

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

https://quangduc.com/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/

https://hoavouu.com/p41/trang-tho
ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com

Không có nhận xét nào: