Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

CHÚC MỪNG HAI CHÁU NỘI (Thơ)


                                                         ÔNG BÀ CHÚC MỪNG CHÁU NỘI NGUYÊN BẢO
                                              ( Chúc mừng cháu nội Lê Vũ Nguyên Bảo vào trường đại học )

                                                         ÔNG thầm nguyện ước bước đường thông,
                                                         BÀ khuyến hiền hòa lấy đức đong.
                                                         CHÚC phúc công danh xuôi chẳng hỏng,
                                                         MỪNG duyên sự nghiệp viễn không chòng.
                                                         CHÁU ngoan phía trước tâm thanh đọng,
                                                         NỘI lặng đằng sau nghĩa đẹp bồng.
                                                         NGUYÊN giữ ngày đêm ngăn để hổng,
                                                         BẢO trì phước báu vững đừng cong.

                                                                                                  12/7/2018
                                                                                                Minh Quang

 
                                                       ÔNG BÀ CHÚC MỪNG CHÁU NỘI MINH TRIẾT
                                             ( Chúc mừng cháu nội Lê Vũ Minh Triết vào trường cấp ba )

                                                       ÔNG tặng đôi vần cấp học xong,
                                                       BÀ vui tiến giỏi  lấy nằm lòng.
                                                       CHÚC nhiều nghị lực ngày luôn chóng,
                                                       MỪNG lắm niềm tin sức vẫn hồng.
                                                       CHÁU rõ theo Thầy xua lối đọng,
                                                       NỘI cùng hòa nhịp giúp đường thông.
                                                       MINH tâm dạ sáng người không hỏng,
                                                       TRIẾT đạo xây đời phải dụng công.

                                                                                                    12/7/2018
                                                                                                   Minh Quang

 

Không có nhận xét nào: