Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

NÉN HƯƠNG DÂNG NIỆM (Thơ họa)

                                                                              


                                                                    NÉN HƯƠNG DÂNG NGUYỆN
                                                                        Kỷ niệm Đại Tường Sư phụ
                                                                  Hòa thượng thượng NHƯ hạ HUỆ

                                                                 Thấm thoát hiếu tang đã mãn kỳ
                                                                 Tấm lòng truy niệm gởi vần thi
                                                                 Từ bi nương đức nguồn chơn tỏa
                                                                 Đạo thể nhờ ơn tánh thiện huy
                                                                 Hư huyễn Ta-Bà mong bước xả
                                                                 Lạc an Tây Độ quyết tâm quy
                                                                 Tinh thành một nén hương dâng nguyện
                                                                 Linh Giác đài tiền mẫn chứng tri.

                                                                                             Nam Mô A Di Đà Phật
                                                                                   Chùa Pháp Bảo, Hội An 6-7-2018
                                                                                   Đệ tử Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

                                                     ĐỨC HẠNH TRANG NGHIÊM
                               Thành kính tưởng niệm Lễ Đại Tường Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ
                                    Cẩn hoạ bài: "Nén Hương Dâng Nguyện" của HT. Thích Hạnh Niệm

                                                    Trang nghiêm đức hạnh sáng trường kỳ,
                                                    Như Huệ Tôn Sư rạng cõi thi.
                                                    Úc Quốc, Pháp Hoa thiền nguyệt toả,
                                                    Tây Phương, Cực Lạc tuệ đăng huy.
                                                    Ta Bà khổ hải tâm buông xả,
                                                    Tịnh Độ an bang ý hướng quy.
                                                    Bát Nhã, thuyền từ nuôi chí nguyện,
                                                    Muôn đời thể tánh mãi tường tri...!

                                                                        California, 06-07-2018
                                                         Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn hoạ)

                                                             NHƯ HUỆ TÔN SƯ

                                      Thành kính tưởng niệm Lễ Đại Tường Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ
                                      Cẩn họa bài: " Nén Hương Dâng Nguyện" của HT. Thích Hạnh Niệm

                                                       Như Huệ Tôn Sư hạnh diệu kỳ,
                                                       Đoan nghiêm, hảo tướng hiển thiền thi.
                                                       Tông môn kế thế thời thời thạnh,
                                                       Tổ nghiệp thừa đương nhựt nhựt huy,
                                                       Thượng Phẩm liên đài tâm chí hướng,
                                                        Pháp Hoa hải hội ý thân quy.
                                                        Đại Tường lễ phẩm, tâm hương cúng,
                                                        Ngưỡng nguyện Giác Linh thuỳ mẫn tri.


                                                                             California, 10-07-2018
                                                                  Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn hoạ)

                                                         KỶ NIỆM ĐẠI TƯỜNG
                           Thành kính tưởng niệm Lễ Đại Tường Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ
                                 Cẩn hoạ bài: "Nén Hương Dâng Nguyện" của HT. Thích Hạnh Niệm

                                                    Thời gian thấm thoắt vốn không kỳ,
                                                    Kỷ niệm đại tường góp họa thi.
                                                    Pháp bảo Thầy tuyên luôn sắc rạng,
                                                    Kinh huyền chúng nhận mãi âm huy.(*)
                                                    Quay về cõi tịnh còn như nguyện,
                                                    Rảo hết đường trần đã mãn quy.
                                                    Khói quyện đài sen nguyền tạc dạ,
                                                    Gieo mầm Phật chủng chứng ân tri.

                                                                              Việt Nam, 7/7/2018
                                                                           PT. Minh Đạo cẩn họa

                                                                    TƯỞNG NGUYỆN
                                                                 ĐẠI TƯỜNG SƯ PHỤ

                                       Thành kính tưởng niệm Lễ Đại Tường Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ
                                           Cẩn hoạ bài: "Nén Hương Dâng Nguyện" của HT. Thích Hạnh Niệm

                                                       Sư Phụ Cao Đăng đã đến kỳ
                                                       Đại Tường chúng đệ họa vần thi
                                                       Pháp Hoa dầu vắng lời Thầy dạy
                                                       Chúc Thánh Tông phong nguyện phát huy
                                                       Đạo quả viên thành ân nghĩa trả
                                                       Đường tu tinh tấn mãi hồi quy
                                                       Bao năm học đạo Thầy nuôi dưỡng
                                                       Vững chí hành trì Phật liễu tri

                                                                                Chùa Pháp Hoa – Nam Úc
                                                            Bắt đầu vào Mùa An Cư Kiết Hạ kỳ 19, 7/7/2018
                                                                         Đệ tử Thích Viên Thành, khể thủ

Xem tiếp: https://quangduc.com/p222a62922/nen-huong-dang-nguyen

Không có nhận xét nào: