Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

THU KHUYA TĨNH MỊCH (Thuận - Nghịch Độc) - (Thơ xướng họa)                                                                        THU  VỀ (Thuận - Nghịch Độc)
                                               ( Cẩn họa bài THU KHUYA TĨNH MỊCH của Thượng tọa Thích Chúc Hiền )

                                                                                             Thuận :
                                                                         U hiển cảnh đời nẻo rõ thêm...
                                                                         Khói, mây, người, bóng dáng mơ thềm.
                                                                         Mù sương núi sạm mờ xanh trúc,
                                                                         Lặng gió cây buồn lắm thảm đêm.
                                                                         Ru mãi chuyện trần đường chí khuất,
                                                                         Lỡ luôn duyên nghiệp phận tơ mềm.
                                                                         Thù hằn chỉ khổ còn ôm hận,
                                                                         Thu chớm rũ niềm dệt lối êm…

                                                                                                Nghịch :
                                                                          Êm lối dệt niềm rũ chớm thu,
                                                                          Hận ôm còn khổ chỉ hằn thù.
                                                                          Mềm tơ phận nghiệp duyên luôn lỡ,
                                                                          Khuất chí đường trần chuyện mãi ru.
                                                                          Đêm thảm lắm buồn cây gió lặng,
                                                                          Trúc xanh mờ sạm núi sương mù.
                                                                          Thềm mơ dáng bóng người, mây, khói.
                                                                          Thêm rõ nẻo đời cảnh hiển u.

                                                                                                                 31/7/2018
                                                                                                                 Minh Đạo

                                                                            THU ÊM (Thuận- Nghịch Độc)
                                       ( Cẩn họa bài THU KHUYA TĨNH MỊCH của Thượng tọa Thích Chúc Hiền )

                                                                                                   Thuận:
                                                                           U niềm rả kết nghĩa tình thêm,
                                                                           Gió lặng hơi qua rảo bước thềm.
                                                                           Mù dải thoảng nhẹ lay ánh nguyệt,
                                                                           Rỗng lòng thanh tận lướt màn đêm.
                                                                           Ru tàn bóng lẽ sao đời dịu,
                                                                           Giác tịnh phòng khuya rõ dạ mềm.
                                                                           Thù hận cửa vin không chỗ thoát,
                                                                           Thu ngàn nguyện lỡ đã thời êm.

                                                                                                  Nghịch:
                                                                           Êm thời đã lỡ, nguyện ngàn thu...
                                                                           Thoát chổ không vin cửa hận thù.
                                                                           Mềm dạ rõ khuya phòng tịnh giác,
                                                                           Dịu đời sao lẽ bóng tàn ru.
                                                                           Đêm màn lướt tận thanh lòng rỗng,
                                                                           Nguyệt ánh lay nhẹ thoảng dải mù.
                                                                           Thềm bước rảo qua hơi lặng gió,
                                                                           Thêm tình nghĩa kết rả niềm u.

                                                                                                                     31/7/2018
                                                                                                                    Minh Quang

                                                                                BÌNH TÂM ( Thuận nghịch độc)
                                                                                                 ( Bài họa )

                                                                                                        Thuận
                                                                            U âm khuất nguyệt nẻo xa them
                                                                            Ảnh ảo đưa đong bóng lã them
                                                                            Mù mịt tới lui người lạc tối
                                                                            Quẩn quanh qua lại kẻ chìm đêm
                                                                            Ru mê ngã chấp lòng phiền não
                                                                            Thức tỉnh ta buông ý hỉ mềm
                                                                            Thù hận bỏ tâm bình lạc cảnh
                                                                            Thu, đông , xuân hạ mãi đềm êm

                                                                                                         Nghịch
                                                                            Êm đềm mãi hạ, xuân, đông, thu
                                                                            Cảnh lạc bình tâm bỏ hận thù
                                                                            Mềm hỉ ý buông ta tỉnh thức
                                                                            Não phiền lòng chấp ngã mê ru
                                                                            Đêm chìm kẻ lại qua quang quẩn
                                                                            Tối lạc người lui tới mịt mù
                                                                            Thềm lã bóng đong đưa ảo ảnh
                                                                            Thêm xa nẻo nguyệt khuất âm u

                                                                                                   1-8-2018 Nguyễn Quê

                                                                            THU KHUYA TĨNH MỊCH (Bài xướng)
                                                                                (Thuận- Nghịch Độc)

                                                                                                Thuận:
                                                                           U nhàn, cảnh tịch, gợi nhàn thêm,
                                                                           Lặng tiếng hưu nai, vắng bóng thềm.
                                                                           Mù núi lạnh, gió lay khóm trúc,
                                                                           Mịt trăng mờ, mây phủ sương đêm.
                                                                           Ru lời thật, vọng âm thanh dịu,
                                                                           Tụng kệ chân, ngân ngữ điệu mềm.
                                                                           Thù đoạn, tâm trong, ân nghĩa kết,
                                                                           Thu sang sóng vỗ nhịp đềm êm.

                                                                                                 Nghịch:
                                                                            Êm đềm nhịp vỗ sóng sang thu,
                                                                            Kết nghĩa, ân trong, tâm đoạn thù.
                                                                            Mềm điệu ngữ, ngân chân kệ tụng,
                                                                            Dịu thanh âm, vọng thật lời ru.
                                                                            Đêm sương phủ, mây mờ, trăng mịt,
                                                                            Trúc khóm lay, gió lạnh, núi mù.
                                                                            Thềm bóng vắng, nai hưu tiếng lặng,
                                                                            Thêm nhàn, gợi tịch, cảnh nhàn u...!

                                                                                                         California, 30-05-2018
                                                                                     Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

Không có nhận xét nào: