Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

HƯƠNG THIỀN (Thơ họa)


                                                                                     Kết quả hình ảnh cho sen đẹp
                                                                         HƯƠNG THIỀN
   ( Họa theo bài TOẢ SÁNG VƯỜN HOA  của cư sĩ Tánh Thiện đăng trên Trang Nhà Quảng Đức) 

                                                              Đức lớn cao thâm tỏa khắp miền,
                                                              Dương trần`quảng độ cũng tùy duyên.
                                                              Luận bày pháp cú nương thời thuận,
                                                              Giảng giải câu kinh lắng cảnh riêng.
                                                              Mấy bận thu qua không việc nản,
                                                              Bao mùa hạ đến chẳng lòng phiền.
                                                              Thiền môn lẳng lặng khai tâm sáng,
                                                              Bè báu Thầy trao quả diệu huyền.

                                                                                                    29/7/2018
                                                                                                     Minh Đạo
                                                                             TỎA NGÁT vườn hoa

                                    ( Họa theo bài TOẢ SÁNG VƯỜN HOA  của cư sĩ Tánh Thiện )

                                                              Đức độ khoan dung rạng ngõ thiền,
                                                             Ta Bà trở lại trải đường duyên
                                                             Phép khuôn giáo huấn an đời thuận,
                                                             Kinh pháp dẫn bày tận cảnh riêng.
                                                             Hạnh nguyện dương trần lay khắp chốn,
                                                             Huệ khai cõi thế dưỡng bao miền.
                                                             Ngày vun đạo cả chúng sanh lợi,
                                                             Ngát tỏa đài sen bởi tánh huyền.

                                                                                                        30/7/2018
                                                                                                          Viên Minh

                                                                TOẢ SÁNG VƯỜN HOA (Bài xướng)

                                                          Kính dâng Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
 
                                                             Thắng Hoan Trưởng Lão ngát hương thiền
                                                             Nhập đạo đồng chơn đủ phước duyên
                                                             Hoằng pháp độ sanh không mỏi mệt
                                                             Lợi lạc chúng sanh khắp mọi miền.
                                                             Phật sự không màng công khó nhọc
                                                             Đời Ngài trải rộng chẳng chùa riêng
                                                             Một mình một bóng trong cô tịch
                                                             Toả sáng vườn hoa Pháp diệu huyền .
 
                                                                                                  28-7-2018
                                                                                                  Tánh Thiện

Xem tiếp: https://quangduc.com/a63197/toa-sang-vuon-hoa

Không có nhận xét nào: