Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

TU TÂM (Thơ xướng họa)


                                                                                                          Kết quả hình ảnh cho đường đạo

                                                                      ( Hình Internet )


                                                                      TU (Thuận - Nghịch độc )
                               ( Cẩn họa bài TU TÂM của thượng tọa Thích Chúc Hiền )

                                                                                    Đọc xuôi :
                                                                    Tu sáng nẻo đời rõ tĩnh nghiên,
                                                                    Dục nhiều say đắm trỗi thời điên.
                                                                    Mù mê chỉ lỡ ngày xa tịnh,
                                                                    Rệu rã  đâu bằng tánh ổn yên.
                                                                    Nhu nhẫn lắng tình vơi hết não,
                                                                    Loạn xao lìa ái buộc lơi phiền.
                                                                    Thù hằn dạ xới lay vầng tuệ,
                                                                    U ám nghiệp tròn khó cảnh tiên.

                                                                                Đọc ngược :
                                                                   Tiên cảnh khó tròn nghiệp ám u,
                                                                   Tuệ vầng lay xới dạ hằn thù.
                                                                    Phiền lơi buộc ái lìa xao loạn,
                                                                    Não hết vơi tình lắng nhẫn nhu.
                                                                    Yên ổn tánh bằng đâu rã rệu,
                                                                    Tịnh xa ngày lỡ chỉ mê mù.
                                                                    Điên thời trỗi đắm say nhiều dục,
                                                                    Nghiên tĩnh rõ đời nẻo sáng tu.

                                                                                                          21/7/2018
                                                                                                           Minh Đạo

 
                                                                             Tu Tâm (Bài xướng)
                                                                              (Thuận-Nghịch độc)

                                                                                     Đọc Xuôi :

                                                                           Tu tâm hiển hiện, ánh vàng sen,
                                                                           Chướng nghiệp lìa xa, lặng đảo điên.
                                                                           Mù khử, hận tiêu, tâm định tĩnh,
                                                                           Đục trừ, sân hết, ý an yên.
                                                                           Nhu nhu hợp, trí soi, xua não,
                                                                           Loạn loạn tan, tâm tỏ, giải phiền.
                                                                           Thù oán đoạn, huân xông định tuệ,
                                                                           U đồ sạch, nguyện hướng đường tiên.

                                                                                       Đọc Ngược:

                                                                          Tiên đường hướng nguyện, sạch đồ u,
                                                                          Tuệ định xông huân, đoạn oán thù.
                                                                          Phiền giải, tỏ tâm, tan loạn loạn,
                                                                          Não xua, soi trí, hợp nhu nhu.
                                                                          Yên an ý, hết sân, trừ đục,
                                                                          Tĩnh định tâm, tiêu hận, khử mù.
                                                                          Điên đảo lặng, xa lìa nghiệp chướng
                                                                          Sen vàng ánh hiện, hiển tâm tu.

                                                                                                California, 19-07-2018
                                                                                                    Thích Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: