Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

GẶP NHAU

                                  
    
                                              Vạn thuở lang thang lại gặp đây,  
                                              Đạo tình vẹn nghĩa với tâm đầy.
                                              Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết,
                                              Cách trở đang chờ chuyện có hay
                                              Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt
                                              Thời gian quyến luyến cũng chia tay
                                              Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm,
                                              Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày.


                                                                                      Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Không có nhận xét nào: