Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

ĐƯỜNG VỀ

                                                           
 

                                                                                                     Thấm thoắt từng ngày rảo bước qua,
                                                                         Công phu chưa chín ngại chiều tà.
                                                                         Bọng cây gỗ mục oằn tâm trí,
                                                                         Chuông mõ kinh dày sống cửa nhà.
                                                                         Lăn lóc ba đường đời mãi khổ,
                                                                         Loanh quanh sáu cõi đạo còn xa.
                                                                         Duyên may khéo lỡ người nương pháp,
                                                                         Vén bớt mây mê nguyện Phật Đà.

                                                                                                                Minh Đạo
ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

 

Không có nhận xét nào: