Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

THU                                                                                                   THU

                                                              Mây trời lờ lững gió vi vu,
                                                              Hết hạ cây rừng nhuốm sắc thu.
                                                              Lãng đãng chim vờn xuôi cánh rã,
                                                              Mơ màng trúc lướt lặng đàn ru.
                                                              Câu kinh sáng tối khai tâm lớn,
                                                              Nhịp mõ ngày đêm xóa trí lu.
                                                              Trước chúng thời qua cầu đạo cả,
                                                              Bên Thầy dựa cảnh bước đường tu.


                                                                                                    Minh Đạo


ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

 

Không có nhận xét nào: