Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

THÂM Ý PHỔ MÔN KINH (Thích Chúc Hiền)

                                                                 Kết quả hình ảnh cho quan the am

                                                            Lửa sân đốt cháy ba ngàn cõi
                                                            Nước ái chìm trôi bốn vạn loài
                                                            Bảy báu dò tìm tham dấy khởi
                                                            Luân hồi khổ hải vạn trùng khơi

                                                            Chướng duyên đùn đẩy sa ác thú
                                                            Thiện niệm bừng lên khỏi ách nàn
                                                            Tâm không vướng chấp sầu lo hết
                                                            Trí sáng rạng soi chướng nghiệp tan

                                                            Tà tâm tà niệm vừa dấy khởi
                                                            Tỉnh thức liền hay niệm Quan Âm
                                                            Ác niệm tiêu trừ, dao gậy gãy
                                                            Tháng ngày thanh thản sạch niềm đau

                                                            Xiềng xích gông cùm nào ai trói
                                                            Chính vì toan tính chuyện lần khan
                                                            Nên chi vướng phải sầu lo lắm
                                                            Tu niệm Quan Âm thoát nghiệp trần

                                                            Khách thương dắt dẫn người theo nghiệp
                                                            Hiểm trở đường đi ác nghiệp mang
                                                            Cộng nghiệp khổ sầu đừng đeo nữa
                                                            Để lòng thanh tịnh niệm Quan Âm

                                                            Tâm lành dấy khởi sầu vương hết
                                                            Thiện nghiệp rong chơi khắp nẻo đường
                                                            Ác nghiệp tiêu mòn trong ba cõi
                                                            Quan Âm hiển hiện trải lòng thương


                                                                                                             Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: