Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Thích Chúc Hiền)                                                                   TĨNH TOẠ

                                                  Đêm khuya lặng lẽ đất trời yên,
                                                  Tĩnh tọa lòng an, bặt não phiền.
                                                  Thở nhẹ từng hơi, hơi lặng lẽ,
                                                  Đếm đều mỗi số, số trầm nhiên.
                                                  Tâm thiền tự tại, ngời chân thể,
                                                  Ý đạo thênh thang, tỏa ánh liên.
                                                  Một thoáng quay về nương nẻo giác,
                                                  Ngàn năm thầm hợp rạng tâm nguyên...!


                                                                TÂM NGUYỀN


                                                  Bình minh thức dậy tụng kinh thiêng,
                                                  Thỉnh tiếng chuông ngân tỏa khắp miền.
                                                  Mong mỏi hữu tình quy nẻo giác,
                                                  Cần cầu bá tánh hướng tâm nguyên.
                                                  Sáu thời an lạc, không ưu não,
                                                  Tám tiết thanh bình, chẳng chướng duyên.
                                                  Nghiệp thiện vun trồng: Hoa tuệ nở!
                                                  Đèn tâm sáng tỏ, ngát hương nguyền...


                                                                   HỌC ĐẠO


                                                  Bần tăng học đạo chẳng ham cờ,
                                                  Chí để Thiền-na, dưỡng thiện cơ!
                                                  Vọng tưởng lăn xăn, nên gạn lọc,
                                                  Chân tâm hiển hiện, gắng đừng lơ!
                                                  Những mong Tinh Tấn-quay về cội,
                                                  Thầm niệm Từ Bi- bước tới bờ.
                                                  Nấu sử sôi kinh vun gốc tuệ,
                                                  Bần tăng học đạo, chẳng ham cờ!

                                                            AM THIỀN TĨNH TẠI


                                                   Am thiền mãi vọng tiếng kinh cầu,
                                                   Lắng dịu niềm nhân, lắng khổ đau.
                                                   Pháp lữ thong dong tuyên lẽ diệu,
                                                   Khách thiền tự tại ngắm hương mầu.
                                                   Trầm luân, khổ hải, nguyền không kết,
                                                   Bỉ ngạn, an bang, nguyện bước vào.
                                                   Sớm tối trao dồi kinh lẫn kệ,
                                                   Am thiền mãi vọng tiếng kinh cầu!


                                                                                              Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: