Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

CHIỀU VỀ

Kết quả hình ảnh cho tơ liễu
                                                                                           
 
                                       Tuổi già hội ngộ tại nơi nầy,
                                       Trà đậm ươm thơ cưỡi chốn mây.
                                       Tri kỷ Đường thi suy mãi thấm,
                                       Cố nhân tứ tuyệt ngẫm càng hay.
                                       Trải lòng chọn ý vườn trăng xế,
                                       Nâng chén tìm hương khóm liễu gầy.
                                       Xướng họa thâm giao hồn mặc khách,
                                       Chiều về ấm lại một vòng tay.


                                                                    Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: