Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

CHUÔNG MAI THỨC TỈNH (Thích Chúc Hiền)

Kết quả hình ảnh cho tiếng chuông chùa
                                                       

                                                          Chuông Mai Thức Tỉnh

Ban mai vang vọng  tiếng chuông ngân,
Lẳng lặng lòng nghe lắng nghiệp trần.
Quẳng gánh lo toan, vun gốc tuệ,
Buông niềm cố chấp, diệt mầm sân.
Quay về bến giác, lìa Sanh Tử,
Hướng đến bờ an, dự Niết Bàn.
Tuệ nguyệt rạng ngời soi vạn nẻo,
Chuông mầu thánh thoát mãi ngân vang...!

Minh Tâm Kiến Tánh

Minh tâm kiến tánh bặt trần ai,
Ngộ pháp vô sanh, đáo giác đài.
Thấu lẽ muôn duyên đều chẳng một,
Thông nguồn vạn pháp vốn không hai. 
Chèo thuyền Bát Nhã rong ba cõi,
Mở cửa Từ Bi độ bốn loài.
Liễu triệt nguồn chơn, vui nhật nguyệt,
Tháng ngày tĩnh tại, lễ Như Lai...!

Bát Nhã Không Môn

Bát Nhã Không Môn tỏa đạo vàng,
Gợi niềm hoan hỷ tận tâm can.
Đèn thiền dẫn lối lên bờ giác,
Ngỏ hạnh đưa chân đến cảnh an.
Vạn kiếp triêm ân nguồn bất diệt,
Ngàn đời kết nghĩa cội vô sanh.
Không Môn Bát Nhã không không tướng,
Bát Nhã Không Môn chân thật chân...!

Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: