Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

CHƠN TÂM - VỌNG NIỆM (Thích Chúc Hiền)
                                                                  Xướng: CHƠN TÂM

                                                      Chơn tâm tịch tĩnh chiếu đêm ngày,
                                                      Động tịnh xưa nay, chẳng đổi thay.
                                                      Đến đến, đi đi, tuỳ cảnh hiện,
                                                      Cười cười, nói nói, ứng duyên bày.
                                                      Không thêm, không bớt, luôn tròn đủ,
                                                      Chẳng thiếu, chẳng dư, mãi vẹn đầy.
                                                      Tự tại, thong dong, ngời vạn nẻo,
                                                       Niết Bàn, Cực Lạc chính tâm đây!

                                                                                              Chúc Hiền

 
                                                                     Họa: VỌNG NIỆM

                                                       Vọng niệm lăng xăng suốt tháng ngày,
                                                       Đảo điên, quanh quẩn, lắm dời thay.
                                                       Đi đi, đến đến, thô tâm hiện,
                                                       Đứng đứng, ngồi ngồi, vọng nghiệp bày
                                                       Sáu cõi luân hồi, từng hội đủ,
                                                       Ba đường khổ luỵ, cứ huân đầy.
                                                       Ưu sầu, vất vưởng, tràn muôn nẻo
                                                       Địa ngục, u đồ do bởi đây!

                                                                                                  Chúc Hiền

 

Không có nhận xét nào: