Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

THƯƠNG NHAU ĐI

                                                                     Hình được trích trong tập SINH THÀNH DƯỠNG DỤC (2015)                                        
                                         Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Không hận thù trăn trở xót xa,
                                               Phút thở ra còn đâu trở lại.
                                               Cố tìm nhau chuyện cũng đã là...

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với thế gian phương tiện pháp mầu,
                                               Nghĩa khổ đau ngàn đời áo não,
                                               Nguyện nhờ Thầy khai hóa tâm sâu.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với Mẹ Cha ân nặng nghĩa sâu,
                                               Nắng lặng dần trời chiều khuất bóng.
                                               Có đền ơn thì chỉ  đêm thâu...

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Với anh em ruột thịt chung nhà,
                                               Nơi ấy cùng sinh thành dưỡng dục
                                               Mãi thuận hòa đừng khổ Mẹ Cha.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Vì miếng cơm manh áo chốn này.
                                               Với quần sanh mãi nơi nương tựa.
                                               Đã giúp ta qua khỏi tháng ngày.

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Từng phút giây rồi thoát khỏi ta.
                                               Muốn trở lại còn đâu được nữa,
                                               Vốn nơi đây là cõi Ta Bà…

                                               Thương nhau đi cõi trần ngắn ngủi,
                                               Khi duyên hết cũng phải ra đi,
                                               Thanh thản vui cười không hối tiếc,
                                               Còn người ở lại đẫm bờ mi... 

                                                                                   Minh Đạo
http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/

https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao


Không có nhận xét nào: