Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

NGỘ MÊ
                                                                                                      Sông mê bể ái sánh đôi dòng,
                                                                         Nghi hoặc ra vào cửa có không.
                                                                         Tham đắm trần gian nên lận đận,
                                                                         Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
                                                                         Ngày qua tóc trắng buồn lên mắt,
                                                                         Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.
                                                                         Khập khểnh chân tà xa chốn cũ
                                                                         Sáu đường ngập lối những gai chông…


                                                                         Sáu đường ngập lối những gai chông,
                                                                         Tinh tấn ngày đêm thấu sắc không.
                                                                         Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,
                                                                         Vun bồi tuệ giác phải dày công.
                                                                         Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,
                                                                         Chốn chốn mở bày được đạo thông.
                                                                         Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,
                                                                         Già lam kệ diệu lắng tâm trong.


                                                                                                                     Minh Đạo

http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: