Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

KIẾP NÀY (Minh Đạo - Thích Tánh Thiện - Thích Viên Thành - Thanh Phi - Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy - Trần Đan Hà - Tâm Minh)


                                                                                      
                   


                          
KIẾP NÀY

Khổ lụy tai ương mãi bám vây
Tới lui luẩn quẩn biết ai thay.
Ba đường giác ngộ nào đâu thấy ! (*)
Sáu nẻo trầm mê chẳng có hay !
Liễu giải chơn tâm căn diệu lực,
Quảng khai chánh pháp huệ tròn bày.
Dương trần mấy chốc còn quay lại,
Đại đạo huân tu chính chốn này.
___________________
(*) BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ
Tổ sư Tông Khách Ba - Lược giải: Đức Đạt Lai Lạt Ma

       Minh Đạo


 KHAI THÔNG
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .

Kiếp khổ do ta chẳng tháo dây,
Luẩn quẩn cuộc đời chạy đó đây.
Giác ngộ đường về đâu chẳng thấy,
Trầm luân khổ hải mãi cuốn vây.
Liễu ngộ pháp trần nhờ tự lực ,
Khai thông chân lý đạo hiển bày.
Trần gian giải thoát luôn nhớ lại ,
Phật Đạo chuyên tu tại chỗ này .

                           Tánh Thiện
                        Texas, USA  17-4-2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Danh lợi thị phi mãi bủa vây
Luân hồi sinh tử khổ nguy thay !
Suốt đời đắm nhiễm đành đày đọa
Một thuở buông thư sướng có hay !
“Nhứt xứ chế tâm” thông pháp giới
“Đa cầu đa khổ” sẵn thường bày
Tu mau kẻo trể mọi người hởi !
Giác ngộ nhanh lên thoát kiếp này

Thích Viên Thành
Adelaide 18/4/2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Kiếp này oan trái cứ xoay vây
Buồn tủi đau thương khổ lắm thay
Niềm vui chân thật đâu nào thấy...
May nhờ Phật đạo mới rõ hay:
Mọi sự vương mang do nghiệp lực
Lý  Kinh Nhân Quả đã phơi bày
Hiểu rồi ta hãy bình tâm lại
Học đạo, tu thân trọn kiếp này.

 Thanh Phi
Melbourne 18/4/2017


KIẾP NÀY
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .

Nghiệp chướng oan gia mãi bám vây
Luân hồi lên xuống chẳng ai thay
Dung thông ba cõi làm sao thoát
Lục đạo ra vào mãi chẳng hay
Diệu tánh hư vô tâm rỗng lặng
Liên Hoa diệu pháp rõ trong ngoài
Xuống lên cõi thế nào đâu ngại
Phật tánh chơn tâm ở chốn này.
 
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY
Florida 18/4/2017


QUẨN QUANH
 Kính họa bài Kiếp Này của nhà thơ Minh Đạo .


Sanh tử luân hồi vẫn trùng vây
Muốn theo học đạo để đổi thay
Song bờ giác ngộ tìm không thấy
Lạc bước rừng mê cũng đâu hay !
Tuổi cứ chất chồng dìm sức lực
Vô thường đeo đuổi vẫn hiển bày
Biết mai nguyện ước ngày trở lại
Hay mãi quẩn quanh ở chốn nầy ?

Trần Đan Hà
Germany 18/4/2017


KIẾP NÀY

Phiền não xưa nay cứ bủa vây
Sống trong cõi tạm thật buồn thay.
Oan gia đời trước vay nào biết
Nghiệp chướng kiếp này trả đâu hay.
Lẫn quẫn đường mê không người giải
Loanh quanh nẽo ngộ chẳng ai bày.
Bừng lên ánh đạo niềm an lạc
Phật pháp đưa ta thoát cảnh này.

PT  Tâm Minh
Florida 21/4/2017https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23658-kiep-nay.html
https://quangduc.com/a60500/kiep-nay
http://poem.tkaraoke.com/68988/KIEP_NAY.html
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/detail/poetry-818/Kiep-nay.html
https://hoavouu.com/p41a42978/kiep-nay

Không có nhận xét nào: