Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

法侶情 PHÁP LỮ TÌNH法侶情   Pháp Lữ Tình
          法侶深深道與情    Pháp Lữ Thâm Thâm Đạo Dữ Tình
                壹身智惠總皆明   Nhứt Thân Trí Huệ Tổng Giai Minh
                五乘示轉聰三世   Ngũ Thừa Thị Chuyển Thông Tam Thế
                百法弘開串五經   Bách Pháp Hoằng Khai xuyến Ngũ Kinh
                中南海外遊間曆   Trung Nam Hải Ngoại Du Giang Lịch
                北處西歐載盡形   Bắc Xứ Tây Âu Tải Tận Hình
                如慧名僧乘道業  Như Huệ Danh Tăng Thừa Đạo Nghiệp
                僧伽壹躲沍威令   Tăng Già Nhứt Đóa Hổ Oai Linh.

Bạn đạo sâu xa giữ đạo tình,
Thân Thầy ôm trọn tính thông minh
Năm thừa Thầy nói thông ba cõi
Trăm pháp Thầy tuyên thấu ngũ kinh
Trong trải Trung, Nam ngoài hải ngoại
Đất Bắc trời Tây tỏ rõ hình
Đáng gọi danh Tăng nâng đạo nghiệp
Tăng già một gốc vững oai linh. 


玄宗和尚哀懷隱念故人覺靈如慧和
淨土觀通感納法侶精詩笑鋻.
Đoản thơ song ngữ Hán-Việt của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
gởi tặng Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư Thích Như Huệ

nhân Lễ Tiểu Tường tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

TÌNH PHÁP LỮ
Kính họa bài thơ của HT Huyền Tôn

Đạo mầu thắm nghĩa kết giao tình,
Huân tập căn nguyên bổn trí minh.
Ba cỗ quảng khai truyền giáo pháp,
Sáu đường tế độ rõ tâm kinh.
Muôn nơi giữ ngọc thuần vô tướng,
Vạn nẻo lưu hương lặng hữu hình.
 Oai đức hiển bày rao khắp chốn,
Trang nghiêm cửa Phật thấu anh linh.

Minh Đạo
27/4/2017
https://quangduc.com/a60397/tinh-phap-lu


Không có nhận xét nào: