Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

NHIỆM MẦU

 Kết quả hình ảnh cho phật đản


                                            NHIỆM MẦU

                             Thiêng liêng mầu nhiệm ánh dương tràn ,
                             Ban rải tình thương đến muôn vàn,
                             Diễn giảng kinh vàng lan khắp chốn,    
                             Hoàng dương chánh pháp dứt kêu than.


                             Tâm hương khấn nguyện cả lòng thành,
                             Đạo nghiệp chuyên cần tạo bước nhanh
                             Chuyển hóa tâm mê về nẻo giác
                             Phước tuệ công phu mãi song hành.


                             Sống chốn trần gian thấy hữu duyên,
                             Đèn soi bát Nhã bớt oan khiên,
                             Lỗi lầm sám hối nguyền thanh tịnh,
                             Lạc đạo nương trần tiến mãn viên.


                            Giáo pháp Thế Tôn thật nhiệm mầu,
                            Chuyển tâm qui hướng hết u sầu,
                            Muôn loài dìu dắt xa ba nẻo,
                            Lay thức quần sinh giấc ngủ sâu.


                           Thế Tôn thông điệp  đến trần gian,
                           Bản giác thường còn cố bước sang,
                           Vi diệu Pháp thân tràn khắp nẻo,
                           Trang nghiêm cảnh Phật hướng lên đàng.


                           Linh thiêng thông điệp đấng Cha hiền,
                           Lợi lạc nhân gian khắp mọi miền,
                          Trí huệ từ bi xua biển khổ,
                          Tịnh bình rưới mát bớt oan khiên.


                          Dâng hương lễ Phật con xin nguyện,
                          Đạo cả huân tu sống kết duyên.
                          Vạn pháp duyên sanh là vốn huyển.
                          Nương theo phương tiện đến mãn viên.


                                              Mùa Phật Đản 2641 (2017)

                                                                         Minh Đạo
https://minhdao1160.wordpress.com/
https://thuvienhoasen.org/a27587/nhiem-mau
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23660-nhiem-mau.html
https://quangduc.com/a60499/mau-nhiem
http://poem.tkaraoke.com/68987/NHIEM_MAU.html
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/detail/poetry-817/Nhiem-mau.html
https://hoavouu.com/p41a42985/nhiem-mau

Không có nhận xét nào: