Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

HUÂN TU (Thích Chúc Hiền)
Huân Tu


Chuông ngân từng tiếng thật linh thiêng,
Cảnh tỉnh hàm linh khắp mọi miền.
Xả bỏ phàm tình, tu thánh giáo,
Gieo trồng tuệ nghiệp, chứng tâm nguyên.
Kinh vàng sớm tối, xua niềm tục,
Kệ ngọc trưa chiều, kết thắng duyên
Khổ hải nguyền mong vơi hết nghiệp,
Gầy nền an lạc nẻo nhân thiên


                           Chúc Hiền


Không có nhận xét nào: