Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

NGUYỆN

                                                                        Hình ảnh có liên quan

                                                                         Trầm hương len gió thắm y vàng,
                                                                         Phật Đản linh thiêng diệu thế gian.
                                                                         Vang vọng kinh thâm niềm hỷ lạc,
                                                                         Diễn bày pháp bảo hướng bình an.
                                                                         Vô minh buộc ràng phiền đeo bám,
                                                                         Trí huệ khai thông lụy gõ tan.
                                                                         Giác tánh huân tu trừ lậu nghiệp,
                                                                         Bỏ căn dứt tướng tỏa dương quang.


                                                                                           Mùa Phật Đản 2641 (2017)
                                                                                                   Minh Đạo
  
  https://minhdao1160.wordpress.com/
http://poem.tkaraoke.com/69428/NGUYEN.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23769-nguyen.html
https://hoavouu.com/p41a43028/nguyen

Không có nhận xét nào: